Regulamin Olsztyn

best free grammar checkWARUNKI OGÓLNE:
1. Treningi personalne prowadzone są przez trenera personalnego Marcina Woźniaka.
2. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego
własnoręcznie przez uczestnika zajęć oświadczenia o:
– braku przeciwskazań lekarskich co do udziału w treningach;
– braniu w nich udziału na własną odpowiedzialność;
– posiadaniu ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
– zapoznaniu się z treścią regulaminu i akceptowaniu go;
3. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków
odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej
z treningu z wyżej wymienionych powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
4. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia.
5. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody trenera jest zabronione.
6. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć.
7. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
8. Uczestnik zajęć zobowiązany jest śledzić na bierząco ew. zmiany w treści regulaminu i oświadczenia.

PAKIETY:
1. Płatność za mięsięczny pakiet opieki trenera personalnego odbywa się podczas pierwszych zajęć
lub jeśli płatność jest dokonywana przelewem – w odstępie 24 h od zakończenia pierwszego treningu.
2. W przypadku nieodbycia się zajęć z winy trenera, trening przechodzi dalej – nie przepada lecz jest
odłożony w czasie zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem spotkań.
3. W przypaku odwołania zajęć przez klienta oddawana jest kwota równa 50 % ceny za jednorazowy trening
zgodnie z cennikiem usług jednorazowych. Opłata zostanie zwrócona podczas ostatnich zajęć w danym
pakiecie. W przypadku odwołania zajęć tego samego dnia, w którym ma odbyć się trening pieniądze nie
zostają zwrócone.
4. Numer konta do płatności przelewem: 83 1090 2718 0000 0001 1281 5244
5. Pakiet jest usługą miesięczną i kompleksową obejmującą:
– 8, 12 lub 16 treningów miesięcznie
– spotkanie z dietetykiem oraz wywiad żywieniowy
– pomiar tkanki tłuszczowe oraz innych komponetnów ciała za pomocą czterokończynowego
Analizatora BIA Tanita SC 330S
– na życzenie klienta dokonywane są pomiary obwodów kończyn, klatki piersiowej oraz talii
– indywidualnie rozpisana dieta 7-dniowa
– identyfikację i możliwość konsultacji fizjoterapeutycznej schorzeń i dolegliwości bólowych
6. W przypadku wykupienia usługi pakietowej, okres ważności pakietu liczy się od pierwszego odbytego treningu.
Treningi niewykorzystane w okresie danego pakietu, nie przechodzą na kolejny okres, jednakże ćwiczący ma
prawo do przesunięcia 2 treningów w miesiącu z powodów osobistych, pod warunkiem powiadomienia trenera z
conajmniej 1-dniowym wyprzedzeniem.
7. W przypadku planowanego urlopu klienta, prosi się o odpowiednio wczesne poinformowanie trenera.
8. Czas trwania treningu to 60 min.
9. Istnieje możliwość treningów dla dwóch osób. Decyzja o podjęciu współpracy w ten sposób zależna jest
od trenera i jego oceny ćwiczących. Stawka za trening dla dwóch osób to koszt 120 zł.
10. Koszt treningu jednorazowego 80 zł.

personal-trainers.pl © 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekty UE       xhost.cc