Projekty UE

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT nr 1
Zamawiający:
Woźniak i Syn Sp. J.
Al. Piłsudskiego 60c/17
10-450 Olsztyn
NIP: 739 378 30 88

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.
Dotyczy projektu Nr UDA-RPWM.01.01.09-28-710/10-00 tj. „Utworzenie Centrum Treningu Personalnego i Fizjoterapii „Personal Trainers” poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia”.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, działania 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.9 „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: sprzęt sportowy (szczegóły – załącznik nr 1)
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 31.10.2014r. do godz. 10:00

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe dotyczy sprzętu i wyposażenia

Załącznik nr 1 – specyfikacja sprzętu

Załącznik nr 2 -Wzór oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.11.2014 10:32:12

bestgrammarchecker.net

personal-trainers.pl © 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekty UE       xhost.cc