AKTUALNOŚCI

BETSAFE KASYNO

Przez Marek Jędrzejewski | W uncategorized | 9 września, 2021

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e osoby kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w bran?y – po raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku kalendarzowego. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych firm na ?wiecie, stawiana obok takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://www.checkli.com/betsafe Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak?e godne uwagi i wysoce plasuje si? w sieciowych rankingach.

Przy Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?e mn?stwo r??nego rodzaju konsol, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e napotykamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – za? szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jak ?e ci??ko o stron? lepiej skonstruowan? pod aspektem merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, kt?rych potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, jak? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y przy ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie czy zak?adami bukmacherskimi powinny obecnie gdzie? kojarzy? charakterystyczne logotyp tej marki – b?d? to z reklam w koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach netowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa platforma, kt?ra obs?uguje graczy spo?r?d prawie stu r??nych pa?stwa. Jak widzimy – nie skupia si? ona zatem wy??cznie na rynku w europie, ale obejmuje prawie ca?kowity ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu internetowego. Betsafe zosta?o uruchomione na raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca graczy. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle atrakcyjne i bardzo dobrze oceniane na wielu r??nych portalach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe podej?cie kasyna Betsafe mo?emy obecnie zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod jedn? licencj?, gracze z Uk pod drug?, pozostali zawodnicy Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), natomiast gracze z Polski… czysto prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie ze wzgl?du na ustaw? hazardow? wraz z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla graczy z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – wraz z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Lokalny (oczywi?cie, zmieniaj?c IP dzi?ki np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Tym samym te? bukmacher Betsafe, ?eby u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? ich do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – z dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe na pewno oldschoolowa si? o zatrzymanie polskich graczy na swojej systemie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? autoryzacj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy r?wnie? firmy z kolei wini?, gdy? wymagania jakie nale?y zaspokoi? ?eby j? otrzyma? istniej? do?? spore.

Ponadto warto tutaj odr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste u?o?enie wszystkich element?w. Dzi?ki temu, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, zawodnicy, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie b?d? mieli najmniejszych wraz z nawigacj? po platformie. Kr?tko m?wi?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

Dzi?ki dodatek strona Betsafe wydaje si? w pe?ni zoptymalizowana poni?ej urz?dzenia mobilne – jeste?my wstanie tutaj pogra? na w?asnych smartfonach i tabletach w co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jak z poziomu naszych sprz?t?w stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze w ka?dym z system?w operacyjnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Ca?kiem ju? jednak o tematach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj faktycznie mo?emy zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w video sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry tradycyjne, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak ilo?ci dostawc?w oprogramowania oraz nie zaakceptowa? pozwala posortowa? gier przy zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest pierwotnego przynajmniej 20 i b?d? to mi?dzy innymi: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Jego, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet je?li zak?ady bukmacherskie nie s? naszym g??wnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie powinno si? jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w na ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, pi?ka koszykowa, bilard, kolarstwo, krykiet, za? nawet Pesapallo (kompletnie now? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak widzimy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie przy Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? faktycznie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas pisania recenzji do obstawienia jest prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o wspania?ej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i dobrze, wszystkie elementy s? rzeczywi?cie przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? by? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, ?e platforma Betsafe jest faktycznie dobra? Naprawd? rozbudowana poda? promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu s?u??ce do 200 z?. Wybierz w?asny turniej – co tydzie? we? udzia? w nowym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bezpiecznie do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. dzi?ki czas pisania recenzji wydaje si? to zak?ad bezpiecznie r?wny 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Zni?ki kasynowe:

Bonus powitalny – trzy bonusy od depozytu do ??cznie nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o cz??? puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie bezp?atne spiny – codziennie chocia?by 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier po kasynie Betsafe. Zanim jednak?e rozpoczniemy gr?, warto jest zaznajomi? si? z obowi?zuj?cymi dzi?ki platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj nie zapomina? jest zasada m?wi?ca o nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do jego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Jakkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? by? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji to?samo?ci. Aby m?c gra? w platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? by? to w ?aden spos?b skomplikowany proces i wystarczy, ?e jeste?my w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) a tak?e potwierdzi? nasz adres zamieszkania – wystarczy a? do tego np. wyci?g spo?r?d banku.

Tym?e samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w zasadzie ka?dego kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto w jedn? to?samo?? / pewien adres IP / 1 gospodarstwo domowe. Nie wolno nam pr?bowa? zak?ada? wi?cej ni? konkretnego konta, poniewa? ryzykujemy strat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i faktycznie nie jeste?my w dzieje nic zrobi? z wy?sz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? o obs?udze klienta Betsafe, kt?ra jest naprawd? profesjonalna. Kontakt spo?r?d pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem b?d? nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga konsumenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie w godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny w Betsafe to co?, z czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe odr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a drug? skierowan? do graczy warsztat?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od sumy naszego depozytu. Na wz?r, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z?otych otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? na tej samej zasadzie. Trzeba jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie te? ograniczony do danej kwoty. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie?cie z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w ramach ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Na ko?cu trzeba ju? tylko pami?ta? na temat warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak ilo?? razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu plus kwalifikuj?cego depozytu, aby zdo?a? wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny 100% kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle i obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych elementach.

Przede ka?demu zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? nasze ?rodki z kasyna, b?dziemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim wa?nym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o warsztacie minimum 1. 50. Dzi?ki spe?nienie warunk?w obrotu dysponujemy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i wszystkie wygrane pochodz?ce spo?r?d zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, ?e mo?emy tutaj skorzysta? nie tylko z jednego, natomiast a? z trzech r??norodnych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do 1000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do nawet 2000 z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jakim sposobem widzimy, jest to 1-a z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bowiem to w?a?nie ten trzecia cz??? bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna z lepszych ofert powitalnych wraz z jakimi mo?emy si? pozna? w bran?y.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie a? do nowych u?ytkownik?w i roni wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy zatem tylko miesi?c, aby wykorzysta? z promocji. Minimalna suma depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w promocji to 15 z?. Depozyty z?o?one za po?rednictwem portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie mo?emy sobie wybra? spo?r?d kt?rej z cz??ci oferty powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje dalszy, a drugi odblokowuje trzecia cz???. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe a tak?e pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? ??dania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 d?b, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszelkie gry licz? si? do obrotu podobnie. Jest tu ca?kiem du?a rozbie?no?? w zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Wideo sloty i automaty licz? si? w 100%. Zabawy na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack na ?ywo, Pontoon, Baccarat i kilka wi?cej gier). Co czyli, ?e dana rozrywka liczy si? do wymaga? ruchu tylko w 20% lub 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? na sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). Je?eli jednak postawimy np. dzi?ki ruletk?, przy zak?adzie r?wnym 5 z? wliczy mnie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem spo?r?d kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zapozna? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej specjalne informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie zabawy zosta?y wy??czone z reklamy i w jakim zakresie.

personal-trainers.pl © 2013. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekty UE       xhost.cc